V Šentrupertu na 24. redni seji potrdili Občinski prostorski načrt Občine Šentrupert

ŠENTRUPERT, 26. september 2013 – Potem ko se je prostorski razvoj na območju občine Šentrupert v zadnjih dveh desetletjih izvajal v okviru prostorskega plana Občine Trebnje za obdobje 1986-2000, je Občinski svet Občine Šentrupert na včerajšnji 24. redni seji sprejel odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Šentrupert.

Občina pridobiva 22 hektarjev površin na območju nekdanje vojašnice za vzpostavitev Lesno-predelovalnega centra Puščava, strateško je zelo pomembno tudi območje v Prelesju, kjer je na eni strani prostor za centralne dejavnosti, na drugi pa površine za razvoj industrije, v Slovenski vasi bo možnost gradnje večstanovanjskih objektov, za posameznike pa je najpomembnejša možnost individualne gradnje in tudi legalizacije že zgrajenih objektov.

„Smo seveda zelo veseli. Sam sem res rečen, da je konec vseh teh naporov, ki smo jih morali vlagati v to. Še posebej pa sem vesel, ker bodo sedaj občani dejansko lahko začeli s tistimi projekti, ki so jih dolgo pripravljali in ravno zaradi nesprejetega občinskega prostorskega načrta tega niso mogli izvest. Vsak občinski prostorski načrt, potem ko je sprejet, zažene nek razvoj, in tako pričakujem, da bo tudi v občini Šentrupert,“ po sprejetju tega pomembnega strateškega dokumenta pravi župan Občine Šentrupert Rupert Gole.

Postopek priprave in sprejema občinskega prostorskega načrta so v Šentrupertu začeli leta 2008, prvi osnutek pa je bil pripravljen že leto dni kasneje. Uskladitev osnutka z nosilci urejanja prostora se je začel kmalu potem, a je zaradi odzivnosti posameznih ministrstev začel nastajati zamik. V tem času je občina dobila tudi pozitivno ocenjeno okoljsko poročilo in sledila je 30-dnevna javna razgrnitev, ki se je začela na današnji dan pred enim letom. Občina je na podlagi pripomb pripravila predlog OPN in ga poslala v ponovno presojo in potrditev nosilcem urejanja prostora, ki so s predlogom soglašali.

Med pripravo novega OPN so se pojavile nove potrebe, predlogi in ideje, ki jih v OPN zaradi samega postopka sprejemanja niso mogli umestiti, zato se v Šentrupertu zavedajo, da bo treba prve spremembe in dopolnitve odloka začeti pripravljati kmalu.

Še nekateri ostali sklepi:

Svetniki in svetnici so sprejeli še Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč za območje Občine Šentrupert in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja za obstoječo komunalno opremo in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Šentrupert. Prav tako so sprejeli občinski program varnosti v občini, ki je temeljni strateško-varnostni dokument, s katerim so opredeljena izhodišča in usmeritve za zagotavljanje javne varnosti ter varnega in kakovostnega življenja prebivalcev in obiskovalcev občine. Seznanili so se tudi s poročilom o realizaciji proračuna v prvem polletju leta – od načrtovanih 4,8 milijona evrov prihodkov so jih uresničili 1,36 milijona ter od načrtovanih 5,2 milijona evrov odhodkov 1,47 kar pomeni, da je bila realizacija proračuna v prvi polovici letošnjega leta približno v višini tretjine načrtovanega, podobno kot vsako leto, saj se večina projektov in javnih razpisov zaključuje v drugi polovici leta. Poleg posameznih uskladitev proračunskih postavk in načrta razvojnih programov v okviru letošnjega proračuna občine so svetniki ob koncu seje potrdili še kandidatno listo članov Razvojnega sveta regije Jugovzhodna Slovenija za novo programsko obdobje 2014-2020.

 

(PK)

Komentarji