ŠENTRUPERT: Svetniki prvič o proračunu za leto 2011

Člani šentrupertskega občinskega sveta so 23. decembra v prvi obravnavi potrdili predlog proračuna za leto 2011, ki je na prihodkovni strani visok 4,1 milijona evra, na odhodkovni pa je za 200 tisoč evrov višji.

Predlog proračuna na prihodkovni strani predvideva 2 milijona evrov davčnih prihodkov, 228 tisoč evrov nedavčnih prihodkov, 550 tisoč evrov kapitalskih prihodkov, 160 tisoč evrov donacij in 1,1 milijona transfernih prihodkov, skupaj torej 4,1 milijona evra prihodkov. Za tekoče odhodke bo občina namenila 1,1 milijona evrov, za tekoče transfere (subvencije, trasnferi posameznikom, neprofitnim organizacijam ustanovam …) 890 tisoč evrov, za investicijske odhodke 2 milijona evrov, za investicijske transfere pa 314 tisoč evrov, skupaj 4,3 milijona evra.

Svetniki med ogledom vrtca.

Kot je pojasnila direktorica občinske uprave Občine Šentrupert Mateja Jazbec je predlog proračuna investicijsko naravnan, pri pripravi pa so upoštevali realizacijo letošnjega proračuna. 46,93 odstotka predvidenih odhodkov bo občina namenila za največje investicije: gradnjo širokopasovnega omrežja, ki zajema četrtino vseh investicijskih odhodkov, nadaljevanje projekta Muzeja na prostem – kozolci, rekonstrukcijo cest in izgradnja oskrbovalne ceste za novo obrtno-podjetniško cono, priključitev vodovoda Škrljevo na vodovodni sistem Zaloka, del teh odhodkov pa bodo namenili tudi za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole.

114 tisoč evrov bodo prihodnje leto namenili odplačilu dolga iz letošnjega leta, če bi bilo treba, pa bi se lahko zadolžili za dodatnih 200 tisoč evrov. Naslednja seja, na kateri bodo sprejemali proračun v drugi obravnavi, bo 13. januarja.

In ostali sklepi? Potrdili so nadzorni odbor občine, ki je ostal v primerjavi s prejšnjim mandatom nespremenjen. Predsednica nadzornega odbora je tako Dušanka Mikec, članici pa Jožica Mikec in Branka Brcar. Potrdili so tudi svet za preventivo in varnost v cestnem prometu ter združili prvo in drugo obravnavo ter tako potrdili Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje urejanja obrtno podjetniške cone Šentrupert.

(Petra Krnc)

Komentarji