Od petka javna razgrnitev občinskega prostorskega načrta tudi na Mirni

Občina Mirna se je sredi preteklega leta pri pripravi občinskega prostorskega načrta (OPN) izločila iz skupnega OPN Občine Trebnje in v petek se na Mirni začenja 30-dnevna javna razgrnitev najpomembnejšega prostorskega dokumenta. Javna obravnava OPN in pripadajočega okoljskega poročila bo 30. maja v domu Partizan.

„OPN pripravljamo že dobro leto, odkar smo prevzeli naloge od Občine Trebnje, doživlja trenutek, ko ga dajemo v javno razgrnitev. Jaz sem vesel, da se je to zgodilo pred dopusti, kajti julij in avgust sta v bistvu meseca, ki sta izgubljena, v tem smislu, da veliko ljudi ni in če bi dali dopolnjeni osnutek v razgrnitev nekje septembra, bi letošnje leto zapravili. Tako pa upam, da bomo do konca leta OPN Občine Mirna spravili pod streho, torej ga bomo v končni fazi z ugotovitvenim sklepom na občinskem svetu tudi potrdili,“ pred začetkom javne razgrnitve pravi mag. Štefan Velečič, ki je na Občini Mirna zadolžen za področje okolja in prostora.

OPN je strateški in izvedbeni prostorski dokument občine, na podlagi katerega se ureja prostor občine (poselitev, gospodarske cone, zelene površine ...) in je podlaga za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja. V OPN se določijo cilji in izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter določijo pogoji umeščanja objektov v prostor. Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) pa bo natančneje določil pozidavo konkretnega območja, na primer na Mirni možnosti pozidave od Dane proti Sotli ipd.

Največja sprememba, ki jo prinaša novi OPN je sicer možnost legalizacije objektov v vinogradniškem območju; večjih na novo zazidljivih površin dokument ne predvideva, nekaj obstoječih pa spreminja nazaj v kmetijske površine.

Na javno obravnavo, ki bo 30. maja 2013 ob 18. uri v domu Partizan na Mirni, lahko pride vsak, ki ga zanima občinski prostorski načrt, predvsem pa tisti, ki v njej vidi možnost in priložnost, da konstruktivno sodeluje v razpravi in poda tudi predloge za dopolnitve. Popravki dopolnjenega osnutka, ki bo med uradnimi urami na ogled tudi v sejni sobi občine ali na spletni strani občine, bodo sicer možni le še v manjši meri, skladno z zakonodajo, večini, ki je pobude dala še v tedanji skupni občini, pa bo verjetno ugodeno.

 

(PK)

Komentarji