Na Mirni zaključujejo osamosvojitev, potrdili tudi nižje cene vrtca in odlok o skupni OU

Občinski svet Občine Mirna je na 23. redni seji, ki je potekala v torek, 10. decembra 2013, sprejel odloke o ustanovitvi javnih zavodov in podjetja, s čimer tudi Mirna dobiva ustanoviteljske pravice in dolžnosti.

Odloke o ustanovitvi javnih zavodov Zdravstveni dom Trebnje, Knjižnica Pavla Golie Trebnje, Center za izobraževanje in kulturo Trebnje ter javnega podjetja Komunala Trebnje so člani mirnskega občinskega sveta soglasno potrdili. Bistven poudarek pri usklajevanju je bilo iskanje dogovora o načinu izvrševanja ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in način sprejemanja odločitev občinskih svetov in sveta ustanoviteljic, ki ga sestavljajo župani občin Mokronog-Trebelno, Šentrupert, Mirna in Trebnje.

„S sprejetjem odlokov bo tudi občina Mirna enakopravno vključena v soupravljanje pri javnih zavodih in tako bomo tudi Mirnčani lahko imeli naše zastopnike v organih upravljanja v vseh teh javnih zavodih. Same zadeve nismo mogli enostavno sprejeti, temveč je bilo veliko pogajanj o glasovalnih pravicah, o samem načinu vključevanja posameznih občin … In danes so tako dobro pripravljeni, da sem prepričan, da jih bodo sprejeli vsi štirje občinski sveti,“ pravi župan Občine Mirna Dušan Skerbiš.

Na podlagi sprejetega Dogovora o ureditvi premoženjsko pravnih razmerij med Občino Trebnje in Občino Mirna na dan 30. 6. 2011 (Ur. l. RS, št. 81/2011) bo treba pripraviti še sporazum o kapitalskih deležih, s čimer bo delitev med občinama Mirna in Trebnje zaključena. Za delitveni ključ ustanoviteljskega deleža med novima občinama Mirna in Trebnje so vzeli število prebivalcev na dan 30. junija 2011. Ustanoviteljska deleža občin Šentrupert (12,59 %) in Mokronog-Trebelno (15,78 %) ostajata enaka, delež občine Trebnje (71,63 %) pa se razdeli med Mirno (13,37 %) in Trebnje (58,26 %).

Ostali sklepi ... Občinski svet Občine Mirna je potrdil nove, nekaj odstokov nižje cene programov v vrtcu Deteljica – za prvo starostno obdobje (1–3 let) 447,5 evra, za drugo starostno obdobje (3–6 let) 324,97 evra in za kombinirano skupino 392,07 evra. S 1. decembrom pa veljajo tudi nove cene pomoči na domu, in sicer 15,72 evra na efektivno uro, pri čemer občina sofinancira 60 %, tako da je končna cena za uporabnika 6,29 evra na uro.

Tudi na Mirni so se seznanili z dogovorom med vsemi štirimi občinami in krajevnima skupnostima Račje Selo in Trebnje glede deponije Globoko, ki med drugim predvideva subvencijo storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v višini 90 % cene in subvencijo vodarine do 10 kubičnih metrov mesečno tudi za prebivalce Brezovice. Občinski svet pa je po skrajšanem postopku sprejel tudi odlok o Skupni občinski upravi Mirnska dolina, kateri naj bi se pridružila tudi Občina Trebnje, stroške pa bodo občine delile po delitvenem ključu.

 

(PK)

Komentarji