KS Štefan, KS Velika Loka - katere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

Delo krajevnih skupnosti oz. njihovih predsednikov, pomočnikov in članov sveta KS zna biti nemalokrat zelo pestro. Na krajevne skupnosti je v zadnjih letih padlo kar dosti bremena in odgovornosti, saj so morale prevzeti veliko takega dela, ki so ga nekoč izvajali zaposleni na Občini Trebnje. Pri tem verjetno ni potrebno poudarjati, da so bili ti ljudje tudi strokovno podkovani in nenazadnje - vse to so delali v sklopu službe, medtem ko člani KS, na čelu s predsedstvom, vse delo opravljajo volontersko, s strokovnostjo pa se tudi trudijo po svojih najboljših močeh.

Ravno zaradi tega smo želeli izpostaviti njihovo delo, k sodelovanju pa smo seveda povabili vseh 12 predsednikov KS. Vsem smo postavili ista vprašanja, vsi so imeli 10 dni časa za pripravo odgovora in vsi so imeli na razpolago za odgovor 3.000 znakov. Odgovore predsednikov KS objavljamo po vrstnem redu, kot smo jih prejemali.

 

KS ŠTEFAN, Anton Strah, predsednik

  • Anton Strah, predsednik KS ŠtefanKatere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

V KS Štefan oz. Svet KS poskuša vsem krajanom zagotavljati čim boljši standard bivanja in življenja ter dobrega počutja v naši KS. Da bi vsem krajanom to tudi zagotovili, svet KS sprejme vsakoletni program dela, v katerem se opredeli, kaj se bo v tekočem letu opravilo na cestni infrastrukturi, javni razsvetljavi, kanalizaciji, povezava s svetom preko široko pasovnega interneta, za družabno življenje pa poskrbi naše Turistično športno kulturno društvo. V zadnjih dveh letih se je V KS naredilo največ na področju javne razsvetljave (Gornja Nemška vas, Breza, Pluska, Kamni Potok - desni breg, Zidani Most, Štefan - od bife Mišič do mostu preko Temenice), trenutno pa je v izgradnji javna razsvetljava v Belšinji vasi. Poleg naštetega pa smo opravili tudi nekaj asfalterskih del v Štefanu, Gornji Nemški vasi, Pluski, Brezi ter opravili razširitev in preplastitev poti za Belšinjo vas (od križišča na bivši H1 do mostu v dolžini 240m). Na Pluski pa smo uredili avtobusno postajališče za varnost naših najmlajših. V zadnjih dveh letih je prišlo tudi do nadaljevanja izgradnje kanalizacijskega primarnega kanala od Zidanega Mostu do firme TPV na Veliki Loki. Prav za ta projekt si je vodstvo KS močno prizadevalo, da je prišlo do realizacije, kar nam daje večje upanje, da bomo čim preje dobili tudi sekundarne vode po posameznih vaseh. Svet KS je veliko sodeloval tudi pri pričetku gradnje široka pasovnega internetnega omrežja z namenom, da možnost priklopa na omenjeno omrežje dobi čim več krajanov ter tako boljši stik z zunanjim svetom. Ob vsem naštetem pa je bilo tudi nekaj vzdrževalnih del in opravljanje zimske službe. Največje vzdrževalno delo je bilo opravljeno na javni razsvetljavi preko Štefana, ker so se zamenjale svetilke. S tem posegom smo zmanjšali strošek porabe el. energije za cca. 50%. Velik strošek pa predstavlja tudi zimska služba, če je zima kot je bila 2012/2013. Pri tem je bilo včasih tudi nekaj neupravičenega negodovanja. Zavedati se je potrebno,da izvajalec je lahko samo na enem kraju, en krog opravila pa traja štiri ure in pol, torej malo potrpljenja pa moramo imeti.

  •  Katere večje projekte, ki so v domeni KS si želite še izvesti?

Kljub že veliko opravljenemu delu v preteklosti, bo prihodnost še vedno dovolj pestra, saj je pred nami še ogromno dela: javna razsvetljava Rožni vrh, Kamni Potok - levi breg, Benečija in Grič, asfaltiranje poti Štefan - Benečija, sanacija poti - plombe Belšinja vas, glede na že dokaj veliko razpok v asfaltu v nekaterih vaseh pa bo potrebno kmalu razmišljati o novih preplastitvah, TŠKD pa bo poskrbelo, da bo tudi družabno življenje v KS pestro in bogato: pohod po meji KS, srečanje starejših krajanov, kresovanje v Brezi, praznovanje Štefanovega, itd.

  • Ali menite, da bi zaradi zmanjševanja sredstev na vseh ravneh večje projekte na ravni KS izvajali lažje, če bi se KS še bolj povezale med seboj in nastopale enotno?

Večjega povezovanja med KS na določenih projektih so bili, so, in bojo tudi v prihodnje tam, kjer je to mogoče z vidika racionalizacije, še posebno v teh časih, ko se finančna sredstva krčijo na vseh področjih. Gotovo pa je, da ima vsaka KS svoja specifična dela, ki jih ni mogoče opraviti skupaj z drugo KS. Razmišljanja o združevanju nekaterih KS ni preprosta stvar, hkrati pa ne kaže takšne potrebe v naši KS, če pa kje obstaja takšna težnje vodstva KS, pa bo o tem potrebno vprašati krajane.

  • Kateri stroški v delovanju KS se vam zdijo (najbolj) potratni?

Vse investicije, ki pogojujejo boljši standard bivanja, življenja in počutja naših prebivalcev, ne moremo šteti za potratnost, temveč nuja sodobnega sveta. Strošek dela Sveta KS in drugih organov ni omembe vredno v primerjavi stroškom javne uprave, saj je naše delo prostovoljno oz. volontersko. Govoriti o potratnosti dela v naši KS resnično ne moremo.

 

KS VELIKA LOKA, Rok Saje, predsednik

  • Rok Saje, predsednik KS Velika LokaKatere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

Konec leta 2011 smo v Krajevni skupnosti Velika Loka razširili in asfaltirali cesto med Škovcem in Mrzlo Lužo v dolžini ca 800 metrov. S tem se je skrajšala pot med Škovcem in Trebnjem, v zimskem času pa je tudi dostop do vasi Škovec lažji. V naselju Trnje je namreč velik klanec, ki je voznikom (zlasti voznikom šolskega avtobusa) ob močnejšem sneženju povzročal težave. Za leto 2012 nam je občinski svet zmanjšal proračun za več kot 20 %. Kljub temu smo v tem letu asfaltirali makadamsko cesto v kraju Velika Loka proti hišni številki 53 v dolžini ca 600 metrov in nekaj drugih krajših odsekov poti. Ob koncu naselja Velika Loka smo sanirali tudi meteorne vode, ki so se prej več let izlivale po cesti proti Korenitki, in s tem povečali prometno varnost. Za leto 2013 nam je Občinski svet še dodatno znižal proračunska sredstva, tako da ta sedaj znašajo samo še ca 50.000 EUR. Vseeno smo v letu 2013 na željo vaščanov uspeli razširiti pot v Korenitko, asfaltirali dve krajši poti v naselju Mala Loka ter sanirali razpoke v asfaltu v naselju Iglenik. Obnovljen je bil tudi spomenik padlim borcem ob kulturnem domu na Veliki Loki. Letos smo pridobili tudi gradbeno dovoljenje za prenovo kulturnega doma. S prenovo smo že začeli, in sicer je bil že prenovljen oder dvorane, do konca leta bo narejena tudi centralna napeljava. V prihodnjem letu bomo zamenjali okna ter vrata, dogradili prostor za mladinsko sobo. Prenovili bomo tudi fasado stavbe.

  •  Katere večje projekte, ki so v domeni KS si želite še izvesti?

Za prihodnje leto imamo v načrtu namen zgraditi oziroma dograditi omrežje javne razsvetljave v Mrzli Luži, Igleniku, Škovcu, Mačkovcu, Mali Loki in Trnju. Že letos smo v naselju Mačkovec pripravili prostor za t.i. ekološki otok, ki pa ga Komunala Trebnje letos še ni postavila. Kot vsako leto bomo tudi v naslednjem letu skušali asfaltirati ali preplastiti vsaj nekaj 100 m poti.

Kmalu po nastopu mandata smo z ostalimi člani sveta pričeli z aktivnostmi za izgradnjo pločnika ob regionalni cesti skozi naselje Velika Loka. Po naši oceni bi bila zaradi prometno-varnostnih razmer izgradnja pločnika nujno potrebna. Kljub večkratnim pobudam, naslovljenih na Občino Trebnje in upravljavca ceste, t.j. Direkcijo za ceste, ter kljub pripravljenosti naše krajevne skupnosti, da delno sofinancira projekt, je vse ostalo le pri obljubah, podobno kot pri pobudi za postavitev varovanega prehoda čez železniško progo v naselju Velika Loka. Verjamem, da takšni projekti kar nekaj stanejo, vendar bi morala biti po mojem mnenju na prvem mestu varnost občanov.

  • Ali menite, da bi zaradi zmanjševanja sredstev na vseh ravneh večje projekte na ravni KS izvajali lažje, če bi se KS še bolj povezale med seboj in nastopale enotno?

Menim, da bi določene projekte lahko izvajali lažje, če bi se krajevne skupnosti povezale in nastopale enotno. Pri tem pa bi lahko pomembno vlogo odigrala občinska uprava, zlasti v smislu svetovanja članom svetov krajevnih skupnosti. Takšne pomoči žal ni in smo člani svetov prepuščeni svoji iznajdljivosti in sposobnostim.

  • Kateri stroški v delovanju KS se vam zdijo (najbolj) potratni?

Po moji oceni stroškov, ki bi bili potratni, v naši krajevni skupnosti ni. Od letnega proračuna del sredstev namenimo plačilu zimske službe ter plačilu elektrike za javno razsvetljavo. Preostanek je namenjen v pretežnem delu investicijskim delom, nekaj sredstev pa namenimo tudi društvom, ki delajo v javnem interesu. Stroškov administracije v naši krajevni skupnosti nimamo. Že na prvi seji so se namreč vsi člani sveta odpovedali vsakršni sejnini ali povračilu kakršnih koli drugih stroškov (npr. telefona, potnih stroškov ipd.).

Komentarji