KS Račje selo - katere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

Delo krajevnih skupnosti oz. njihovih predsednikov, pomočnikov in članov sveta KS zna biti nemalokrat zelo pestro. Na krajevne skupnosti je v zadnjih letih padlo kar dosti bremena in odgovornosti, saj so morale prevzeti veliko takega dela, ki so ga nekoč izvajali zaposleni na Občini Trebnje. Pri tem verjetno ni potrebno poudarjati, da so bili ti ljudje tudi strokovno podkovani in nenazadnje - vse to so delali v sklopu službe, medtem ko člani KS, na čelu s predsedstvom, vse delo opravljajo volontersko, s strokovnostjo pa se tudi trudijo po svojih najboljših močeh.

Ravno zaradi tega smo želeli izpostaviti njihovo delo, k sodelovanju pa smo seveda povabili vseh 12 predsednikov KS. Vsem smo postavili ista vprašanja, vsi so imeli 10 dni časa za pripravo odgovora in vsi so imeli na razpolago za odgovor 3.000 znakov. Odgovore predsednikov KS objavljamo po vrstnem redu, kot smo jih prejemali.

 

KS RAČJE SELO, Darko Pekolj, predsednik

  • Darko Pekolj, predsednik KS Račje seloKatere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

V vasi Hudeje in Ševnici smo postavili javno razsvetljavo, na Blatu in Račjem selu pa obnovili in zamenjali drogove javne razsvetljave ter namestili energetsko varčne svetilke. Dokončali smo ureditev avtobusnih postajališč na Račjem selu in Hudejah. V pripravi je dokumentacija za izgradnjo pločnika v vasi Račje selo in Blato. Na Račjem selu smo obnovili kulturno dediščino Perišče in na Blatu Bližnjico, v naslednjih letih pa imamo v načrtu obnoviti kulturno dediščino še v ostalih vaseh v KS. Poleg infrastrukture skrbimo tudi za druženje krajanov, tako vsako leto organiziramo izlet krajanov v poletnem času, ne pozabimo pa tudi na naše starejše krajane, ki jih povabimo v veselem decembru na prijetno druženje s kulturnim programom. Vsako leto organiziramo čistilno akcijo na območju KS, še posebno ob poteh, kjer se vsakodnevno odvažajo odpadki na deponijo Globoko. Vključujemo se tudi v reševanje romske problematike in problematike deponije Globoko, katera s svojo dejavnostjo povzroča veliko ekološko breme naši KS. Ob reševanju romske problematike si krajani želimo plodnejšega sodelovanja s Centrom za socialno delo, Policijsko postajo Trebnje in Občino Trebnje. Po vaseh naše KS imamo zgrajeno širokopasovno omrežje za internetno povezavo, ki pa še ni v funkciji.

  • Katere večje projekte, ki so v domeni KS si želite še izvesti?

Želimo izvesti izgradnjo pločnika v vasi Blato in Račje selo, vendar z lastnimi sredstvi nam to ne bo uspelo, zato upamo na finančno pomoč Občine Trebnje. Že kar nekaj let se trudimo za sanacijo vodovodnega omrežja v vasi Račje selo, ker so cevi stare in dotrajane in pritisk ne omogoča normalno vodooskrbo. Želimo si tudi urediti hidrantno omrežje, saj obstoječe ne zagotavlja ustrezne požarne varnosti. Želimo se priključiti na novo zgrajeno čistilno napravo, saj smo po dolgih letih pridobivanja služnosti končno uspeli pridobiti vsa soglasja.

  • Ali menite, da bi zaradi zmanjševanja sredstev na vseh ravneh večje projekte na ravni KS izvajali lažje, če bi se KS še bolj povezale med seboj in nastopale enotno?

Glede združevanja KS menimo, da bi bilo to smiselno pri večjih projektih.

  • Kateri stroški v delovanju KS se vam zdijo (najbolj) potratni?

Možno bi bilo fiksne stroške zmanjšati, če bi občina prevzela računovodske storitve v okviru svoje službe.

 

 

Bralce smo dolžni seznaniti, da je predsednik KS Svetinja Peter Flis navedel tehtne razloge za nesodelovanje, ki pa ne tičijo v Cajtngu, medtem ko predsednika KS Dobrnič in KS Dolenja Nemška vas nista poslala poročil o delu in načrtih njunih KS. Predsednikom vseh ostalih krajevnih skupnosti se zahvaljujemo za sodelovanje in trud.

Komentarji