KS Knežja vas, KS Veliki Gaber - katere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

Delo krajevnih skupnosti oz. njihovih predsednikov, pomočnikov in članov sveta KS zna biti nemalokrat zelo pestro. Na krajevne skupnosti je v zadnjih letih padlo kar dosti bremena in odgovornosti, saj so morale prevzeti veliko takega dela, ki so ga nekoč izvajali zaposleni na Občini Trebnje. Pri tem verjetno ni potrebno poudarjati, da so bili ti ljudje tudi strokovno podkovani in nenazadnje - vse to so delali v sklopu službe, medtem ko člani KS, na čelu s predsedstvom, vse delo opravljajo volontersko, s strokovnostjo pa se tudi trudijo po svojih najboljših močeh.

Ravno zaradi tega smo želeli izpostaviti njihovo delo, k sodelovanju pa smo seveda povabili vseh 12 predsednikov KS. Vsem smo postavili ista vprašanja, vsi so imeli 10 dni časa za pripravo odgovora in vsi so imeli na razpolago za odgovor 3.000 znakov. Odgovore predsednikov KS objavljamo po vrstnem redu, kot smo jih prejemali.

 

KS KNEŽJA VAS, Alojz Špec, predsednik

  • Alojz Špec, predsednik KS Knežja vasKatere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

KS Knežja vas je v letih 2012 in 2013 dala največji poudarek modernizaciji cestne infrastrukture. Tako smo preplastili javno pot proti Krušnemu vrhu, razširili del javne poti Knežja vas - Kamenje, razširili del javne poti Občine – Luža, utrdili in asfaltirali javno pot Roženpelj - Dol. Selce in del javne poti Kamenje - zaselek Kozjak, asfaltirali krajše odseke javnih poti v Selcih, Občinah in Krušnemu vrhu. Kot veliko pridobitev si štejemo, čeprav se gradnja ni niti še začela, pridobitev gradbenega dovoljenja in izbor na razpisu MKO - Ukrep 322 za sofinanciranje projekta Večnamenski dom Dolenje Selce, ki bo sofinanciran s strani EU in MKO RS v višini 60% vrednosti projekta, ostala sredstva pa bo zagotovila Občina Trebnje in KS Knežja vas. Smo pa v tem mandatu, na pobudo novih svetnikov, dali velik poudarek tudi organizaciji in sofinanciranju novih prireditev, kot so materinski dan, dan KS Knežja vas, obiske starejših krajanov ob obletnicah, katere so bile zelo pozitivno sprejete med krajani, kar si v vsakem primeru štejemo kot pridobitev v KS Knežja vas.

  • Katere večje projekte, ki so v domeni KS si želite še izvesti?

V naslednjem letu bo prioriteta KS Knežja vas izgradnja Večnamenskega doma Dolenje Selce, vključno z košarkarskim igriščem. Projekt se bo po planu začel izvajati v letu, ki je pred nami in bo po planu tudi zaključen v letu 2014. To bo ogromna pridobitev za naše krajane, kajti sedaj nimamo ustreznih prostorov za odvijanje prireditev, raznih srečanj starejših krajanov, zbiranje mladine,.. Seveda bo to skupni projekt KS Knežja vas, Občine Trebnje in države Slovenije.

  •  Ali menite, da bi zaradi zmanjševanja sredstev na vseh ravneh večje projekte na ravni KS izvajali lažje, če bi se KS še bolj povezale med seboj in nastopale enotno?

Način delovanja KS, ki je trenutno definiran, ima po mojem mnenju več prednosti kot slabosti. Od angažiranosti ljudi, ki delajo v KS, je v veliki meri odvisen končni rezultat, kajti ne čaka se, ali ti je kdo pripravil projekte in je v bistvu od nas odvisna hitrost izvajanja projektov, ki so v naši pristojnosti oz. na katere lahko sami vplivamo. Res je, da bi si verjetno včasih lahko ob skupnem nastopanju pri izbiri izvajalcev za asfaltiranje izpogajali ugodnejše cene, ni pa za to nobene garancije.

  • Kateri stroški v delovanju KS se vam zdijo (najbolj) potratni?

Pri samem delovanju KS, v smislu birokracije, nas moti več stvari, vendar se moramo zavedati, da smo proračunski uporabnik in tako je definiran sistem delovanja. Bi pa bilo potrebno poenostaviti sistem predaje zahtevkov za denarna sredstva oz. plačevanje računov. Samo za pr. za 1 kamion peska rabimo predati 5 × A4 formatov izpolnjene dokumentacije. Po mojem bi se dalo zmanjšati na 3×A4 formate (pogodba ali naročilnica, račun, na enem listu pa zahtevek, odredba in zahtevek za naročilnico). Mislim, da s tem ne bi kršili pravil.

 

 KS VELIKI GABER, Boris Praznik, predsednik

  • Boris Praznik, predsednik KS Veliki GaberKatere so največje pridobitve v vaši KS v zadnjih dveh letih?

Največje pridobitve v naši KS, ki so bile zamišljene in realizirane v sklopu krajevne organizacije, je nedvomno naš Praznik korenja in pa medgeneracijska povezanost in sodelovanje, ki je plod dela krajevne skupnosti. Izpostavil bi še naš časnik Gabrov list.

  • Katere večje projekte, ki so v domeni KS si želite še izvesti?

Nedvomno je to ureditev prostorov za potrebe trebanjske knjžnice. Mislim, da bo to velika pridobitev za kraj.

  • Ali menite, da bi zaradi zmanjševanja sredstev na vseh ravneh večje projekte na ravni KS izvajali lažje, če bi se KS še bolj povezale med seboj in nastopale enotno?

Zaenkrat nam s strani občine niso še omejili sredstev, ker se zavedajo, da so ta sredstva porabljena zelo racionalno. Moje mnenje je, da ima vsaka krajevna skupnost različne interese, tako da je tovrstno sodelovanje zadovoljivo.

  • Kateri stroški v delovanju KS se vam zdijo (najbolj) potratni?

Kot krajevna skupnost imamo povsem proste roke pri planiranju in porabi sredstev. Trudimo se, da ta denar porabimo čimbolj gospodarno. Meni se zdi najbolj potratna pretirana širitev javne razsvetljave. To predstavlja velik strošek tudi za nadaljno vzdrževanje.

Komentarji