Po dveh mesecih smeti ne vozimo več v Kočevje, račun preko 60.000€, OVD še nimamo

O začasnem zaprtju deponije Globoko smo na Cajtng.com že pisali, takrat pa smo tudi navedli, da bo Komunala Trebnje do nadaljnjega smeti odvažala v Kočevje, to pa bi naj potrajalo približno dva meseca. Toliko časa bi naj odgovorni potrebovali, da bi spet dobili dovoljenje za odlaganje smeti na deponiji Globoko. Pa jim je uspelo dovoljenje res pridobiti?

Dva meseca (pa tudi kakšen dan več) sta mimo, naš vir pa navaja, da Komunala Trebnje ni dobila okoljevarstvenega dovoljenja, hkrati pa da se je Komunali rahlo »zanohtalo«, ko bi naj iz Kočevja za smeti prejeli račun blizu 70.000€ (predvidevano bi naj bilo med 50.000 - 100.000€, Tomšič pa je za Cajtng povedal, da je realnejša številka med 40.000 in 50.000€). Zaradi (pre)visokega računa je, trdi naš vir, Komunala Trebnje že odpovedala sodelovanje s Kočevjem, sedaj pa bi naj svoje smeti spet skladiščili na deponiji Globoko, toda v posebnih kontejnerjih. Začasno, seveda, dokler stvari ne bodo spet štimale. Če kdaj bodo!

 

Bo potrebno celo zapreti deponijo, za katero smo Trebanjci plačali 1.3 mio €?

Problematiko Komunale Trebnje oz. deponije Globoko mora nedvomno dobro poznati Jože Povšič, nekdanji direktor Komunale, pred dobrih pol leta pa še tudi direktor Občinske uprave Občine Trebnje, ki je za Cajtng, glede tega, dejal: »Glede na zavoženo stanje in glede na neaktivnosti Občine v zadnjih štirih letih je skoraj nemogoče, da bi Občina pridobila dovoljenje za ponovno odprtje odlagalnega polja na deponiji Globoko, odgovorne za tako stanje pa vidim tako v prejšnjem direktorju Komunale Štefanu Velečiču, kot tudi v županu Alojziju Kastelicu

Če Povšič, kot strokovnjak (ali pa vsaj zelo izkušen človek) na tem področju, trdi, da je skoraj nemogoče, da bi Občina pridobila dovoljenje za ponovno odprtje deponije, smo že malo bližje možnosti, na katero so pred nekaj meseci pomislili skeptiki in sicer, da bomo morali deponijo Globoko (zaradi nesposobnosti vodstva Občine Trebnje) po 8 letih zapreti.

Spomnimo, deponija Globoko, ki ima sicer amortizacijsko dobo 50-60 let, je stala okoli 2 milijona evrov, od tega smo Trebanjci plačali ogromnih (približno) 1,3 mio €.

Kastelic ni, kot trdi naš vir, nikoli izstavil računa za 86.000€ našega denarja.Občina Trebnje bi naj v dogovoru z 18-timi občinami leta 2008 ali 2009 (torej začasa županovanja Kastelica) za projekt CERO Globoko založila 100.000€, ostale občine pa bi nam naj ta denar nato povrnile. Kljub temu, da nobena od Občin NI REKLA, da s strani Občine Trebnje založenega denarja ne bo povrnila, ni Občina Trebnje še do dandanes nobeni od teh izstavila računa.
Sredstva se ne delijo sorazmerno, temveč po številu prebivalcev in delež trebanjskega vložka bi moral biti 14%, kar pomeni 14.000€. Preprosta računica pove, da je župan (in nihče drug!) brez veze zapravil še 86.000€ našega denarja. Kot trdi naš vir pa je Kastelic vedno, ko je bil govor o tem, dejal: "Nima smisla, saj ne bomo dobili denarja!"

Vse zgoraj navedene številke in podatke smo želeli preverili pri direktorju Komunale Stanku Tomšiču, da pa ne bi zavajali ljudi (kot zna o nas lagati župan Alojzij Kastelic), smo Tomšiču zastavili konkretna vprašanja:

  • Ali je Deponija Globoko prejela okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje?
  • Ali je res prišel račun za smeti, katere smo vozili v Kočevje, okoli 70.000€?
  • Ali drži, da smeti zdaj nalagate (začasno skladiščite) v zabojnike na Deponiji Globoko?
  • Kakšni bodo nadaljnji ukrepi – se s kom dogovarjate za odvažanje kam drugam?
  • Ali še obstaja možnost, da Deponija Globoko dobi okoljevarstveno dovoljenje in zakaj ga sedaj ni dobila (če ga ni)?

 

Odgovor direktorja Komunale objavljamo v nadaljevanju, nespremenjenega in v celoti:

Stanko Tomšič, direktor JP Komunala TrebnjeKomunala Trebnje d.o.o.-Komunala je morala na podlagi pravnomočne odločbe inšpektorata RS za okolje in prostor na dan 13.04.2012 prenehati z obratovanjem odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko.

Inšpektorat je odločbo o prenehanju obratovanja izdal, ker odlagališče ni imelo okoljevarstvenega dovoljenja - OVD, ki je pogoj za obratovanje. OVD je možno pridobiti le pod pogojem, da odlagališče izpolnjuje vse z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih – Uredba, predpisane pogoje.

Dne 19. 04. 2012 smo se župana občin Trebnje in Šentrupert ter direktor Komunale sestali na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje v zvezi z rešitvijo problematike odlaganja na odlagališču nenevarnih odpadkov Globoko.

Dogovorili smo se, da občine lastnice v sodelovanju s Komunalo v enem mesecu izpolnimo vse pogoje za pridobitev OVD za 1. etapo I. faze odlagališča Globoko. Ob tem je potrebno pojasniti, da ima odlagališče Globoko pridobljeno gradbeno dovoljenje za I. fazo, ki je razdeljena na 3 etape. Trenutno je zgrajena prva etapa I. faze, na kateri je prostih kapacitet še približno 4.600 ton, predviden čas odlaganja na tej etapi pa je največ dve leti. Dogovorjeno je bilo tudi, da bomo v izogib plačevanja visokih kazni do pridobitve OVD odvažali preostanek komunalnih odpadkov na eno izmed odlagališč, ki legalno obratuje. Hkrati je bilo zagotovljeno, da v enem mesecu po prejemu popolne vloge Agencija RS za okolje vlogo obravnava in izda OVD.

 

Tako bi v najkrajšem možnem času pridobili OVD za obstoječe kapacitete odlagališča in legalno odlagali odpadke. Po tem bi pridobili še OVD za celotno prvo fazo. Pridobitev OVD za celotno prvo 1. fazo, za katero je gradbeno dovoljenje že pridobljeno, namreč zahteva pred pridobitvijo OVD tudi izvedbo presoje vplivov na okolje in izdajo okoljevarstvenega soglasja, zaradi česar bo možno pridobiti OVD v najboljšem primeru v pol leta.

Občine so tako skupaj z javnim podjetjem, skladno z dogovorom na ministrstvu, v enem mesecu izpolnile vse tehnične in formalne zahteve za obratovanje odlagališča, ki jih zahteva Uredba in še niso bile izvedene. Med drugim so bile zamenjane neustrezne svetilke na zbirnem centru in odlagališču, izvrtani sta dve novi vrtini in opremljeni z opremo za meritev nivoja, izvedeno je prečrpavanje vod z pralne ploščadi v bazen za izcedne vode, zgrajen je betonski plato za organske odpadke z urejenim odvajanjem izcednih vod v bazen za izcedne vode ter številne druge formalne zahteve.

Ob tem pa nam ni uspelo pridobiti finančnega jamstva, kar je tudi eden izmed pogojev za pridobitev OVD. Finančno jamstvo mora biti zagotovljeno za izvedbo zapiranja odlagališča in za izvajanje ukrepov na zaprtem odlagališču.

Uredba finančno jamstvo predvideva v obliki bančne garancije, zavarovalne police ali namenskega depozita. Na podlagi Uredbe je finančno jamstvo lahko tudi v obliki poroštvene izjave upravljavca ali občine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin.

Bančne garancije ali zavarovalne police v našem primeru ni možno pridobiti, ker je višina tako nerealno visoka (1.822.008,85 EUR), da v Sloveniji ni banke oziroma zavarovalnice, ki bi bila tako finančno jamstvo pripravljena zagotoviti.

Ob podaji dopolnjene vloge za pridobitev OVD dne 18.05.2012 smo tako priložili izjavo vseh občin ustanoviteljic, da se bo finančno jamstvo skladno z Uredbo zagotovilo v obliki poroštvene izjave občin. Pristojni za izdajo OVD so ugotovili, da je v tem delu Uredba nezakonita oziroma bi bila taka poroštvena izjava v neskladju z Zakonom.

Glede na to, da odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko izpolnjuje vse zahteve za odlaganje, ni pa nam še uspelo pridobiti OVD zaradi finančnega jamstva, smo se odločili, da bomo do pridobitve OVD odpadke začasno skladiščili na lokaciji odlagališča Globoko. Gre za legalno možnost, ki jo zakonodaja dopušča. Začasno skladiščenje bo od Komunale zahtevalo dodatne aktivnosti, vendar bo bistveno ceneje kot odvoz odpadkov na drugo odlagališče. Ob tem, ko smo morali dva meseca odvažati odpadke na drugo odlagališče, kar nas je skupno vse občine in Komunalo stalo okoli 60.000 EUR, je še bolj jasno kako zelo je za nas pomembna ohranitev odlagališča Globoko. V Kočevje smo odpeljali okoli 450 ton odpadkov, s čemer so se za toliko povečale proste kapacitete odlagališča Globoko. Prepričan sem, da je tudi ta sredstva, ki smo jih morali nameniti za odvoz odpadkov na drugo odlagališče, možno nadomestiti po tem, ko bomo pridobili OVD.

MIMOGREDE ... : "V primeru zaprtja deponije Globoko bi morale občine, ki so odlagale odpadke (neprebrane, kar je danes nezakonito), v 30 letih zapiranja in monitoringa, zagotoviti okoli 30.000.000 EUR (30 milijonov €) sredstev. Mislim, da je ta izračun naredila Agencija RS za okolje. Grozljiva številka, ki pa se je neodgovorni Kastelic ne zaveda, saj bi v tem primeru glavno finančno breme padlo na občane občine Trebnje", trdi naš vir. Je to možno? Mar res lahko en človek, pa če ravna še tako neodgovorno, uniči prihodnost kraja oz. občine?

V tem trenutku še vedno iščemo možnost za pridobitev OVD za 1. etapo I. faze, hkrati pa bomo razširili vlogo za celotne kapacitete I. faze, za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje.

Kot že navedeno, je finančno jamstvo namenjeno zato, da se zagotovijo sredstva za zapiranje odlagališča in za aktivnosti po zapiranju, ki jih je bo potrebno izvajati še 30 let po zaprtju. Izračuna se na podlagi Uredbe glede na površino odlagališča. Na letnem nivoju je potrebno zagotavljati sorazmerni del finančnega jamstva glede na letno količino odloženih odpadkov sorazmerno na celotne kapacitete odlagališča. Predvideno je, da se sredstva za zapiranje in izvajanje aktivnosti po zaprtju zbirajo od pričetka obratovanja odlagališča. Dejstvo pa je, da se v času odlaganja do sedaj ta sredstva niso zagotavljala, predvideni čas odlaganja na obstoječi 1. etapi I. faze pa je še dve leti. Tako bi morali v dveh letih zagotoviti celotno višino finančnega jamstva (1.822.008,85 EUR), kar je nemogoče ob tem, da je poroštvena izjava, ki bi jo občine sicer lahko podale, nezakonita. V kolikor pa bomo pridobivali OVD za celotne kapacitete I. faze se bo višina finančnega jamstva razdelila na bistveno daljši predviden čas odlaganja, ki bo med 20 in 30 let. S tem bo letna višina taka, da bo možno pridobiti bančno garancijo ali finančno jamstvo zagotoviti z namenskimi depoziti.

Prepričan sem, da smo v zadnjih mesecih občine in Komunala naredili vse, kar je bilo v naši moči za ohranitev odlagališča Globoko. Naleteli smo na opisane zakonske ovire, za katere sem prepričan, da jih bomo ob dobrem sodelovanju z ministrstvom za kmetijstvo in okolje uspeli rešiti. Ključnega pomena pa je seveda tudi to, da ohranimo in še izboljšamo sodelovanje med občinami in Komunalo, ki je bilo v zadnjih mesecih ob reševanju problematike odlagališča korektno.

(gs)

Komentarji