EKSKLUZIVNO: Odlaganje odpadkov na odlagališču Globoko spet dovoljeno

EKSKLUZIVNO!

Komunala Trebnje je te dni pridobila okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov na odlagališču Globoko, s čemer se lahko spet legalno odlaga odpadke na tem odlagališču.

Komunali Trebnje je po štirih letih uspelo spet pridobiti dovoljenje za odlaganje odpadkov na deponiji Globoko. Čestitke!Spomnimo, prve težave z odlaganjem odpadkov (kar smo razkrili ravno v Cajtngu) so se začele lani aprila, ko je inšpekcija, natančneje Inšpektorat za okolje, Komunali Trebnje z Odlokom prepovedal odlaganje odpadkov na deponiji Globoko. Komunala odpadkov nato nekaj časa ni odvažala, potem pa so jih vozili v Kočevje, ker bi naj bilo to takrat najbolj ekonomično. Po nekaj mesecih so opustili tudi vožnjo v Kočevje in se odločili za še bolj ekonomično zadevo – za začasno skladiščenje odpadkov na deponiji, kar je dovoljeno oz. v skladu z zakonodajo.

Takoj po uradno izdani prepovedi sta v akcijo stopila direktor Komunale Trebnje Stanko Tomšič in šentrupertski župan Rupert Gole, ki sta obiskala ministra Franca Bogoviča ter mu predlagala program oz. videnje dolgoročne rešitve deponije Globoko. Bogovič je bil nad predlogom navdušen, da sta bila naša odposlanca uspešna, pa seveda dokazuje te dni pridobljeno dovoljenje za odlaganje.

Komunala Trebnje sicer dovoljenja za odlaganje odpadkov na deponiji Globoko ni imela že od leta 2009, a so do obiska inšpekcije lani aprila odpadke vseeno vozili na deponijo.

 

(GS)

 

PRIPIS 24. 06. 2013 ob 8:15: IZJAVA ZA JAVNOST JP KOMUNALA TREBNJE:

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlagališče nenevarnih odpadkov Globoko

Uporabnike storitev ravnanja s komunalnimi odpadki na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert obveščamo, da na odlagališču nenevarnih odpadkov Globoko v skladu s pravnomočnim okoljevarstvenim dovoljenjem od dne 20.06.2013 ponovno odlagamo odpadke.

Gradbeno dovoljenje za prvo fazo odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko, ki je sestavljena iz treh etap, je bilo pridobljeno leta 1996. Prva etapa prve faze je bila zgrajena leta 2004 in je takrat ustrezala vsem standardom, ki so veljali za gradnjo in obratovanje odlagališč. Z leti se je zakonodaja na področju odlaganja odpadkov na odlagališčih bistveno spremenila, in sicer tako, da odlagališče Globoko z obstoječo infrastrukturo sodobnim standardom ni več ustrezalo.

Odlagališču je leta 2009 poteklo okoljevarstveno dovoljenje. Januarja leta 2012 je bila s strani Inšpektorata RS za okolje izdana odločba, na podlagi katere smo morali z dnem 13.04.2012 prenehati z odlaganjem odpadkov. Zavedali smo se, da je potrebno odločbe in zakonodajo spoštovati, hkrati pa je potrebno storiti vse, da se odlagališče in potencial tega prostora ohrani. Zavedamo se, da bi zaprtje odlagališča za naše uporabnike pomenilo bistveno povečanje stroškov storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Poleg večine že obstoječih stroškov, bi morali pokriti še stroške zapiranja odlagališča, ki so bili v skladu z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih ocenjeni na cca 1.822.000,00 EUR ter seveda stroške prevoza, obdelave in odlaganja na nekem drugem odlagališču. Dogovorili smo se, da bo Komunala Trebnje d.o.o. vodila aktivnosti za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki bodo usklajene z vsemi občinami lastnicami.

Skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Agencijo RS za okolje smo nemudoma pričeli iskati pot do pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja.

Tako občine kot javno podjetje smo vsak po svojih močeh storili vse, da bi čimprej dosegli skupni cilj v dobro uporabnikov storitev ravnanja s komunalnimi odpadki. Izvedli smo tudi številne investicije, ki so zadostile ključnemu pogoju, da odlagališče s svojo pripadajočo infrastrukturo ustreza vsem sedaj veljavnim standardom.

Uspelo nam je, da smo pridobili okoljevarstveno dovoljenje za dobo 10 let z možnostjo podaljšanja. Dovoljenje je izdano za količino 96.440 ton odpadkov oziroma za celotne kapacitete prve faze odlagališča nenevarnih odpadkov Globoko, za katero je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje leta 1996.

Ob upoštevanju dejstev, da bo možno odlagati le ustrezno obdelane odpadke ter da bi sami težko financirali napravo za obdelavo odpadkov, bo potrebno obdelavo dolgoročno zagotavljati z zunanjim partnerjem. Hkrati bomo odlagati še dodatne količine, ki bodo omogočale pokrivanje stroškov obdelave in drugih stroškov povezanih z zagotavljanjem ustrezne infrastrukture odlagališča. Zavedamo se, da je izdaja okoljevarstvenega dovoljenja naša opravljena naloga in začetek prizadevanj, da bomo uspeli ohraniti relativno poceni storitev ravnanja s komunalnimi odpadki.

Izdajo okoljevarstvenega dovoljenja štejemo tudi kot dokaz, da je spoštovanje pravil, držanje dogovorov ter pošteno delo še vedno ključ do uspeha.

Iz povedanega lahko povzamemo, da nam je uspelo uporabnikom dolgoročno zagotoviti cenovno sprejemljiv koncept ravnanja s komunalnimi odpadki, ki bo temeljil na sinergijskem odnosu z enim od partnerjev, v katerem bo eden izmed partnerjev zagotavljal obdelavo, drugi pa odlaganje odpadkov. Strošek zagotavljanja dodatnega standarda obdelave odpadkov se bo kompenziral s stroški obdelave, prav tako količine odloženih odpadkov ne bodo bistveno odstopale od povprečja odloženih odpadkov na odlagališču Globoko v zadnjih letih.

Za zagotovitev dolgoročnega obratovanja odlagališča Globoko bo potrebno zagotoviti vsaj še ustrezno čiščenje izcednih vod ter izgradnjo odlagalnega polja 2. in 3. etape 1. faze. Ocenjujemo, da se bodo vse predvidene investicije financirale deloma iz naslova okoljskih dajatev za ravnanje z odpadki, deloma s prihodki in naslova odlaganja obdelanih odpadkov iz drugih občin.

Ob tem bomo iskali tudi možnosti za zagotovitev dodatnih dejavnosti v okviru zbirnega centra, kot je na primer kompostiranje odpadkov, za kar bomo iskali tudi zunanje vlagatelje.

Odvoz odpadkov ter obdelava in odlaganje na drugem odlagališču bi pomenil zelo veliko podražitev storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Prepričani smo, da je le v okviru opisanega koncepta možno ohranjati stroške ravnanja s komunalnimi odpadki na obstoječi ravni, povečane zgolj za višino finančnega jamstva in stroške amortizacije infrastrukture, kar lahko predstavlja okoli 30%.

Za uporabnike na območju občin Trebnje, Mokronog-Trebelno, Mirna in Šentrupert smo zagotovili vzpostavitev cenovno učinkovitega koncepta, ki bo zagotavljal najvišji standard storitve ravnanja s komunalnimi odpadki. Od vseh naših uporabnikov pa pričakujemo, da bodo dosledno ločevali odpadke v skladu z zahtevami tako državne kot občinske zakonodaje, to je tisto, kar lahko vsak posameznik pripomore tako k zagotavljanju čim nižje cene storitve kot tudi k lepšemu okolju.

Nazadnje se želimo skupaj zahvaliti vsem, ki so pripomogli k pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja, še posebej pristojnim na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje ter na Agenciji RS za okolje.

 

Stanko Tomšič, Komunala Trebnje d.o.o., Alojzij Kastelic, Občina Trebnje, Anton Maver, Občina Mokronog-Trebelno, Dušan Skerbiš, Občina Mirna, Rupert Gole, Občina Šentrupert


Trebnje, 21.06.2013

Komentarji

ajtim76 (nepreverjeno)
Komentarjev: 4083
26. junij 2013
ob 8:40

Vsaka čast vsem vpletenim, ki ste dosegli ponovno odprtje. Intenzivno delo se je izplačalo. Posledice za občane bi bile v nasprotnem primeru katastrofalne. Ceno za odlaganje mislim.